baner
      Jesteśmy na facebooku   STRONA GŁÓWNA |  KONTAKT |  wersja polska |  wersja angielska |  wersja niemiecka | 
 
Biblioteka - menu
dół menu
 
Informacje - menu
dół menu
 
O nas - menu
dół menu
 
Dodatki - menu
dół menu
 
 

Magdalena Loska

Artykuł zamieszczony w dwutygodniku "Czas Skoczowa" nr 16 (181) 31 VII 2015 r. str. 4

Wolontariusze z pomocą

linia

Magdalena Loska

Remont w toku
Artykuł zamieszczony w dwutygodniku "Czas Skoczowa" nr 10 (175) 8 V 2015 r. str. 8

linia

Magdalena Loska

Wolontariusze na medal
Artykuł zamieszczony w dwutygodniku ”Czas Skoczowa” nr 1 (166) 2 I 2015 str. 16

linia

Magdalena Loska

Chory, nie znaczy gorszy
Artykuł zamieszczony w dwutygodniku ”Czas Skoczowa” nr 19 (159), 19 IX 2014 str 5

linia

Magdalena Loska

Misja, historia, współczesność
Artykuł zamieszczony w dwutygodniku "Czas Skoczowa" nr 15 (155), 25 VII 2014 r. str. 8

linia

Magdalena Loska

Skoczowska multiteka Biblijno-misyjna wyspa.
Artykuł opublikowany w dwutygodniku "Czas Skoczowa" nr 8 (148) 18 IV 2014 str. 12-13

linia

Adrian Uljasz

Biblioteka parafialna multiteką „dla każdego”. Z doświadczeń skoczowskich Artykuł opublikowany w czasopiśmie „Poradnik Bibliotekarza” (Warszawa) 2008, nr 12, s. 12-16

Rodzaj bibliotek zbliżony pod wieloma względami do książnic publicznych stanowią placówki parafialne. Podobnie jak biblioteki publiczne adresują ofertę do czytelników należących do wszystkich grup społeczno - zawodowych i wiekowych. W pracy bibliotek parafialnych tak samo jak w przypadku publicznych wielką rolę odgrywa działalność środowiskowa. Pracownicy miejskich i wiejskich bibliotek publicznych, a także pedagogicznych i szkolnych mogą się wiele nauczyć od bibliotekarzy i wolontariuszy pracujących w parafiach. Najlepszy przykład stanowi biblioteka Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Skoczowie na Śląsku Cieszyńskim, miejscowości położonej niedaleko popularnych miejscowości wypoczynkowych: Ustronia i Wisły.

W pierwszej formie organizacyjnej powstała na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w., jednak działalność wygasła (?). Bibliotekę reaktywowano w roku 1986 na bazie dawnych zbiorów i od tamtego czasu działa nieprzerwanie. Księgozbiór był z początku skromny ilościowo, gdyż liczył około 300 książek, w tym tylko jedną dla dzieci. Od 1986 r. bibliotekę prowadziła jako wolontariuszka Renata Świder [1], mająca duże doświadczenie zawodowe, zdobyte w różnych rodzajach placówek. Najpierw pracowała w wypożyczalni biblioteki filii Uniwersytetu Śląskiego z Katowic w Cieszynie. Wszechstronność zawodową przyniosła jej praca w skoczowskiej filii Biblioteki Pedagogicznej z Bielska - Białej. W latach 1999 - 2004 pracowała w bibliotece Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP (CME) w Dzięgielowie koło Cieszyna, obsługującej głównie uczniów Szkoły Biblijnej. Oprócz tego zdobyła doświadczenie pedagogiczne pracując w świetlicy jednej ze skoczowskich szkół. Od 2004 r. jest etatowym pracownikiem biblioteki parafialnej w Skoczowie, najpierw na pół etatu, a od 2005 na cały etat. W pracy pomaga jej znajomość języka angielskiego oraz fakt, że ukończyła Szkołę Biblijną. Organizując bibliotekę parafialną wykorzystała wiedzę zdobytą poprzez lekturę artykułów z czasopism fachowych dla bibliotekarzy. Drugi pracownik to Sylwia Dziekan, zatrudniona na pół etatu. We wszystkich rodzajach prac bibliotekarskich, informatycznych, środowiskowych oraz promocyjnych, administracyjnych, finansowo-księgowych i porządkowych pomaga duża grupa wolontariuszy, między którymi dominuje starsza młodzież (uczniowie szkół średnich i studenci), a także emeryci. Do podjęcia wolontariatu zachęca czytelników kartka wywieszona na drzwiach do biblioteki, z wydrukowanym apelem: „Tu można zostać wolontariuszem”. Wolontariusze otrzymują za wykonywaną pracę, zwłaszcza najbardziej fachową, nagrody finansowe. Niektórzy posiadają biblioteczne wykształcenie i doświadczenie.

Skoczowska biblioteka chrześcijańska znajduje się w strukturze parafii luterańskiej, podlegając pod proboszcza ks. Adama Podżorskiego. Pozostali duchowni, wykazujący tak samo duże zrozumienie dla potrzeb rozwoju chrześcijańskiego czytelnictwa, jak ks. Podżorski, to wikary ks. Jan Kurko i praktykant Eneasz Kowalski. Roczne sprawozdania z działalności biblioteki są przedstawiane na posiedzeniu rady parafialnej. Zbór zapewnia lokal w jednym z budynków parafialnych, podzielony na dwa pomieszczenia. W pierwszym znajdują się miejsca pracy dla bibliotekarzy oraz część zbiorów, przeznaczona dla dzieci i młodzieży, zaś w drugim regały z pozostałymi zbiorami i kącik czytelniany, wyposażony w księgozbiór podręczny. Obydwa pomieszczenia są przedzielone funkcjonalnymi rozsuwanymi drzwiami. W planach jest zapewnienie bibliotece nowego, większego lokalu w innym budynku parafialnym, czego konieczność wynika z powiększania się zbiorów. Biblioteka parafialna ma filię w Pierśćcu (wieś Pierściec), posiadającą zbiór 900 książek. Placówka prowadzona przez panią Renatę cieszy się dużym zainteresowaniem czytelników. W 2007 r. było ich 1568, a z tego aż 103 nowo zapisanych. Liczba wypożyczeń wyniosła w tym samym roku 4164. Jest to świetny wynik, zważywszy, że parafia ewangelicka Skoczowie liczy ok. 3500 członków, zaś w mieście mieszka ok. 14600 osób. Co bardzo ważne, parafia zajmuje nie tylko teren gminy Skoczów, ale też sąsiednich gmin, a między czytelnikami jest wielu wiernych reprezentujących inne wyznania niż ewangelicko - augsburskie: protestantów i katolików. Wśród użytkowników jest wielu studentów z Cieszyna, zwłaszcza z kierunków pedagogicznych, a także nauczycieli. Dużą grupę stanowią studenci sekcji ewangelickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, z których większość pochodzi z ziemi cieszyńskiej. Nie brak studentów teologii katolickiej z uczelni śląskich, poszukujących literatury do prac magisterskich i licencjackich. Na osiągnięcie tak dobrych efektów mocno wpłynęła lokalizacja w miejscowości: w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła ewangelickiego i kancelarii parafialnej, niedaleko centrum miasta. Z tej racji bibliotekę często odwiedzają parafianie przychodzący na niedzielne nabożeństwa, uczestniczki zborowych spotkań dla kobiet oraz w mniejszym stopniu dzieci biorące udział w zajęciach w szkółce niedzielnej i uczestnicy zajęć dla konfirmantów. Poza tym Skoczów leży niedaleko miejscowości o licznych wspólnotach luterańskich: Wisły i Ustronia, a jednocześnie na szlaku z Koniakowa, Istebnej, Wisły i Ustronia do Bielska-Białej i Katowic oraz blisko Cieszyna. Dzięki temu z biblioteki parafialnej w dużym stopniu korzystają mieszkańcy różnych miejscowości Śląska Cieszyńskiego, mający do Skoczowa „po drodze”. W potocznej świadomości mieszkańców Skoczowa i okolic biblioteka funkcjonuje pod dwoma nazwami: „biblioteka dla każdego” i „biblioteka na górce”. Czytelnikom „Poradnika Bibliotekarza” dużo powie informacja, że kościół Świętej Trójcy znajduje się wraz z budynkami parafialnymi na górze, na której szczycie niedaleko od luterańskiej świątyni stoi krzyż, upamiętniający nabożeństwo odprawione w Skoczowie w 1995 r. przez Jana Pawła II. Czytelnicy dziecięcy i młodzieżowi to około 150 - 200 osób (dane z 2007 r. i z 2008 do czerwca). Obecnie zapisuje się ich mniej niż dawniej. Renata Świder będzie dążyć do zmiany sytuacji poprzez organizację klubów czytelniczych dla dzieci i młodzieży.

Na osiąganie dobrych efektów wpływa posiadanie przez ewangelicką bibliotekę bogatych multimedialnych zbiorów. Na czerwiec 2008 r. było to 6731 woluminów książek (na 31 grudnia 2007 r. - 6585). Są także gromadzone i udostępniane kasety audio (magnetofonowe) (3168 na koniec 2007 r.), płyty kompaktowe (374 za ten sam okres sprawozdawczy), kasety video, CD- ROM-y, płyty DVD (odpowiednio 157, 51 i 49 na 31 grudnia 2007 r.). Między zbiorami wszystkich rodzajów można znaleźć ofertę dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Na nagraniach są udostępniane prawie wszystkie rodzaje muzyki chrześcijańskiej oraz wykłady. Szczególnie dużą wartość mają kasety z wykładami z Tygodni Ewangelizacyjnych organizowanych w Dzięgielowie. Biblioteka gromadzi też czasopisma religijne: ogólnopolski „Zwiastun Ewangelicki” (Bielsko - Biała), „Warto” (czasopismo misyjne wydawane w Dzięgielowie), czasopismo misyjne „Idźcie”, firmowane przez Biblijne Stowarzyszenie Misyjne działające w Ustroniu, pismo chrześcijańskie „Cel” oraz „Nasze Inspiracje”. Udostępnia również periodyk Parafii EA w Skoczowie - „Informator Parafialny”. Największą poczytność zdobyły „Nasze Inspiracje”, wydawane przez fundację Życie i Misja z Ustronia. Ze względu na dużą popularność biblioteka prenumeruje dwa egzemplarze periodyku. Nie brak kolejnych tomów „Kalendarza Ewangelickiego” z Bielska - Białej i „Rocznika Teologicznego”, wydawanego przez ChAT. Biblioteka gromadzi archiwalne numery posiadanych czasopism. Wszystkie rodzaje zbiorów, włącznie z bieżącymi numerami wydawnictw ciągłych, są wypożyczane czytelnikom do domu. Wyjątek stanowi księgozbiór podręczny, w którym umieszczono pozycje najdroższe oraz słowniki i encyklopedie, przeznaczone do korzystania na miejscu. W księgozbiorze podręcznym znajdują się encyklopedie i słowniki o treści ogólnej, niezbędne w każdej bibliotece oraz wydawnictwa o tematyce biblijnej, mające analogiczny charakter. W razie potrzeby książki z księgozbioru podręcznego są wypożyczane na zewnątrz tylko na krótki czas.

Wzrost liczby czytelników jest możliwy dzięki stałemu napływowi nowości chrześcijańskich, eksponowanych na osobnym regale. Rocznie przybywa około 300 nowych książek, płyt i kaset z zakupu oraz ok. 50 książek i płyt otrzymywanych jako dary rzeczowe. Całość kosztów funkcjonowania biblioteki wynosi 15000 zł. rocznie, z czego około 9000 jest przeznaczane na zakup nowości. Cała kilkunastotysięczna kwota pochodzi wyłącznie z darów finansowych, otrzymywanych od sponsorów reprezentujących różne wyznania chrześcijańskie. Są to właściciele prywatnych firm, którzy chętnie popierają bibliotekę, kierując się lokalnym patriotyzmem. Najbardziej hojny jest Roman Górniok, ofiarowujący co roku około 4 tysięcy zł. na nowości. Pani Renia podtrzymuje kontakt ze sponsorami, wysyłając do nich życzenia świąteczne, a potem przypominając o potrzebach biblioteki, np. drogą telefoniczną. Rozsyła też do sponsorów informację o działalności, osiągnięciach, celach i potrzebach finansowych. Oprócz wsparcia finansowego dużą rolę odgrywa wsparcie modlitewne, o jakie bibliotekarze i wolontariusze proszą czytelników na rozdawanych kartkach oraz na stronie internetowej biblioteki. Poza tym do skrzynki wystawionej na biurku bibliotekarza są przyjmowane „wolne datki”, wynoszące łącznie rocznie 600 - 700 zł.

W 2007 r. udało się zakupić więcej nowości niż w poprzednich latach (346 książek, 106 kaset audio, 121 płyt kompaktowych, 11 kaset video, 10 płyt z CD- ROM-ami i grami komputerowymi, 26 płyt DVD). Czytelnicy książnicy parafialnej oraz bibliotekarze z innych bibliotek Śląska Cieszyńskiego chwalą skoczowską bibliotekę za stałe godziny otwarcia, jak również za to, że jest czynna przez wszystkie dni tygodnia, i to w różnych godzinach, czasem rano, a czasem po południu. Fakt ten z pewnością dobrze wpływa na popularność multiteki.

Interesujące zagadnienie stanowią zainteresowania czytelnicze użytkowników biblioteki. Dorośli najchętniej wypożyczają powieści chrześcijańskie i książki biograficzne o takim samym charakterze. Autorka powieści najbardziej poczytnych w ostatnim okresie to Francine Rivers. Wielką popularnością cieszą się książki, jakie napisali Karen Kingsbury i Garry Smalley. Duże wzięcie ma seria Czasy ostateczne, autorstwa Tim'a LaHaye'a i Jerry B. Jenkinsa, jeden z tomów której, wydany w 2007 r. miał już 14 wypożyczeń na czerwiec roku 2008. Spośród biografii po kilka wypożyczeń na czerwiec 2008 miał każdy z kilku egzemplarzy następującej pozycji: T. Żądło, Józef Prower. Człowiek rzeczy wielkich, niedocenianych i niezauważalnych przez innych, Bielsko - Biała 2007. Nastolatkowie najczęściej czytają serię książek przygodowych Franka Peretti'ego Rodzina Cooperów, mającą za temat walkę dobra ze złem, wydawaną przez oficynę wydawniczą Vocatio. Ogromnie popularne są Opowieści z Narnii C.K. Lewisa, zwłaszcza pierwszy tom, najbardziej nawiązujący do Ewangelii. Opowieści z Narnii wzbudzają zainteresowanie również w formie książki mówionej. Wielu czytelników ma książka Katarzyny Zychli Zakręcony świat pyskatej (Katowice 2007). Najmłodsi czytelnicy lub ich opiekunowie najczęściej wypożyczają opracowania Biblii dla dzieci, szczególnie Uśmiechniętą Biblię, wydaną przez Vocatio (opracowanie wydania polskiego: ks. Waldemar Chorostowski, ilustracje: Dennis Jones) (Warszawa 1997), Opowiadania na dobranoc Artura Maxwella (utwory o dużej wartości wychowawczej) oraz serię książek Mrówka Andy, należącą do literatury obyczajowej bogatej w treści wychowawcze. Najwięcej książek jest kupowane w hurtowni „Jack” w Ustroniu i CLC (Centrum Literatury Chrześcijańskiej) w Katowicach. Renata Świder często kupuje książki również w ewangelickiej księgarni Warto w Cieszynie. Liczne płyty pochodzą ze Studia Nagrań Deorecordings z Wisły. Wszystkie książki są oprawiane w folię.

W egzekwowaniu zwrotów od części czytelników dużą pomocą służy regularne wysyłanie upomnień. Pracownicy i wolontariusze świadczą usługi informacyjne, wyszukując literaturę na tematy zgłoszone przez czytelników, np. dla duchownych przygotowujących się do kazań, uczniów wykonujących prace domowe z religii, studentów poszukujących publikacji nt. wychowywania dzieci. Do nieodzownego wyposażenia współczesnej biblioteki należy komputer. Skoczowscy bibliotekarze dysponują jednym komputerem z drukarką. Jest to nowy sprzęt, zakupiony w 2007 r. Pracownicy i wolontariusze wykorzystują go do pracy biurowej, korespondencji mailowej z czytelnikami oraz komputerowego opracowania zbiorów. Zbiory są opracowywane w programie MAK. Na stronie internetowej biblioteki (www.biblioteka.skoczow.pl) jest dostępny pełny katalog książek Wszystkie są już opracowane alfabetycznie, a część przedmiotowo. Zachęcam czytelników do wizyty na stronie biblioteki, w tym przejrzenia katalogu komputerowego i obejrzenia galerii zdjęć. Opracowaniem komputerowym zajmowała się do niedawna Sylwia Dziekan, przeszkolona w CME w Dzięgielowie. Obecnie zbiory opracowuje komputerowo wolontariusz Stefan Król, który prowadzi także księgę inwentarzową, pracujący na co dzień jako bibliotekarz w cieszyńskiej filii Biblioteki Pedagogicznej z Bielska - Białej. Wcześniej był pracownikiem Książnicy Cieszyńskiej. W Internecie nie jest jeszcze dostępny opracowany już w części katalog kaset magnetofonowych. Do specjalnego zeszytu wpisano omówienia kaset z muzyką. Wszystkie zgromadzone zbiory mają katalogi kartkowe, z tym, że katalog szufladowy książek nie jest już uzupełniany. Specyfikę katalogu biblioteki chrześcijańskiej stanowi uzupełnianie opisów konkretnych pozycji krótkimi streszczeniami. Streszczenia są pisane przez wolontariuszy i Renatę Świder. Do katalogu komputerowego wprowadza je wolontariuszka Agnieszka Skoczylas, będąca studentką bibliotekoznawstwa i filologii polskiej.

Biblioteka Parafii EA w Skoczowie prowadzi bogatą działalność środowiskową. W planach jest zorganizowanie pod kierunkiem psychiatry dr Renaty Ulman grupy wsparcia dla osób chorych na schizofrenię i depresję. Dr Ulman już teraz często odsyła do biblioteki pacjentów, gdzie czeka na nich wsparcie duchowe, m.in. w postaci literatury religijnej.

W razie potrzeby wolontariusze i Renata Świder dostarczają książki osobom chorym i starszym. Obecnie robi to głównie pani Renata. Poza tym w lokalu biblioteki parafialnej odbywają się spotkania biblijne dla „młodych dorosłych”, czyli osób w wieku od dwudziestu do trzydziestu paru lat. Biblioteka prowadzi poradnictwo biblijne. Nowa forma pracy to bezpłatne poradnictwo prawne, prowadzone we współpracy z prawnikiem Małgorzatą Lipońską. Jeśli ktoś z klientów wniesie dobrowolną opłatę, to przechodzi ona na rzecz biblioteki. Ponadto biblioteka we współpracy z księżmi zboru służy pomocą duchową i prawną czytelnikom będącym ofiarami przemocy w rodzinie. Dużą wartość wychowawczą ma praca z wolontariuszami, kształcącymi się w szkołach średnich i wyższych, poprzez sam udział młodzieży w wolontariacie. Niedawno z biblioteką nawiązała współpracę studentka bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego z Katowic, Agnieszka Palarczyk, pracująca nad pracą magisterską na temat księgozbiorów skoczowskich bibliotek.

Skoczowska placówka nie osiągałaby sukcesów w promowaniu chrześcijańskiego czytelnictwa, gdyby nie stawiała na ciągłą promocję własnych usług. Stale organizuje akcję rozdawania ulotek informujących o bibliotece. Ulotki są rozdawane w bibliotekach publicznej i pedagogicznej w Skoczowie, we współpracy z „koleżankami bibliotekarkami”, w Biurze Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego, na Tygodniach Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie i za pośrednictwem czytelników, np. pracujących jako wolontariusze w bibliobusach, w jakich są rozdawane egzemplarze Pisma Świętego oraz prezentowane wystawy różnych wydań Biblii. Formę promocji biblioteki, jaką jest rozdawanie ulotek mogą podjąć biblioteki publiczne na terenie gmin, miasteczek, części wielkomiejskich dzielnic czy w osiedlach mieszkaniowych, a pedagogiczne przekazywać ulotki do sekretariatów i pokojów nauczycielskich ze szkół z obsługiwanego obszaru. Ważną rolę pełni strona internetowa biblioteki. W bloku programowym lokalnego radia CCM, zatytułowanym Po Prostu, emitowano audycje o bibliotece. W piśmie „Wieści Skoczowskie” ukazują się co miesiąc artykuły nt. biblioteki i noty dotyczące nowości, pisane głównie przez wolontariuszy i panią Renatę. Teksty na temat biblioteki są publikowane również w „Informatorze Parafialnym”. Ponad dwa lata temu ukazał się artykuł Renaty Świder w „Kalendarzu Ewangelickim”. Poza tym wystąpiła z referatem poświęconym bibliotece na jednym z dorocznych wrześniowych Forum Inteligencji Ewangelickiej, odbywających się często w Domu Gościnnym Parafii Ewangelickiej w niedalekiej Wiśle Jaworniku. Inna forma promocji to gablota umieszczona naprzeciwko głównego wejścia do kościoła, do której co półtora miesiąca trafia nowy plakat oraz streszczenia wybranych książek. Na stałym aktualizowaniu ekspozycji bardzo zależy księdzu Podżorskiemu. Podobne gabloty mogą umieszczać na terenie szkół pracownicy bibliotek szkolnych.

Biblioteka parafialna ze Skoczowa prowadzi działalność instrukcyjno - metodyczną, wspierając poradnictwem inne biblioteki chrześcijańskie w Polsce. W listopadzie 2007 r. założyła 14 bibliotekę, tym razem w Radomiu. Opiekę sprawuje łącznie nad 22 bibliotekami, ewangelickimi i reprezentującymi inne wyznania protestanckie. Filia w Pierśćcu wypożycza książki do innych zborów ewangelickich. W razie potrzeby pod kierunkiem Renaty Świder są drukowane karty katalogowe i przygotowywane skrzynki na katalog dla bibliotek chrześcijańskich, zainteresowanych pomocą. Biblioteka dzięki temu, że stara się gromadzić jak najwięcej tytułów, będzie mogła w przyszłości wykorzystać własny katalog i streszczenia przy drukowaniu kart katalogowych dla zainteresowanych bibliotek chrześcijańskich. Czasem przekazuje książki z darów zbędne w Skoczowie, a potrzebne w tamtych bibliotekach. Oferta pomocy metodycznej jest prezentowana na stronie internetowej „biblioteki dla każdego”. Pani Renia Świder w takich słowach formułuje wizję misji biblioteki prowadzonej przy pomocy Sylwii Dziekan, wolontariuszy, księży zboru, parafian i darczyńców: „(?) oto nasza wizja: Biblioteka dla każdego w Skoczowie, poprzez gromadzenie i wypożyczanie literatury, muzyki i filmów chrześcijańskich, pragnie wspierać dzieło ewangelizacji świata, przyczyniać się do budowania wierzących i w różnoraki sposób służyć społeczeństwu”. Pasjonatom ze Skoczowa trzeba życzyć jak największego powodzenia w dążeniu do realizacji założonych idei, tym bardziej, że służba społeczeństwu stanowi cel wszystkich typów bibliotek.

[1] To Renata Świder udzieliła mi informacji o działalności skoczowskiej biblioteki w wywiadzie, jaki przeprowadziłem w czerwcu 2008 r., a także udostępniła dokumentację i materiały promocyjne, za co jestem jej bardzo wdzięczny.

linia

Anna Chmiel

Biblioteka dla każdego: inicjatywa lokalna - efekty na skalę kraju

Artykuł opublikowany w czasopiśmie "Nasze Inspiracje" (Ustroń) 2010 nr 3, s. 68-70

Parafialna biblioteka w Skoczowie, gromadząc i udostępniając książki chrześcijańskie, ma wpływ na lokalne środowisko: znana jest w mieście, w całym regionie Śląska Cieszyńskiego ma swoich wiernych czytelników. Ale jej funkcjonowanie ma także strategiczny wpływ na powstawanie tego typu ośrodków w kraju. Dodatkowo wspiera ona wiele działań misyjnych na świecie. Można zapytać, jak to możliwe, skoro to tylko mała chrześcijańska biblioteka. Zatem przyjrzyjmy się jej bliżej.

linia

Początki...

„Biblioteka dla każdego” działająca przy parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Skoczowie to prawdopodobnie największa i najstarsza chrześcijańska biblioteka w Polsce, gromadząca książki, czasopisma, kasety i płyty chrześcijańskie. Jej początki sięgają lat 60. Jednak prężnie zaczęła działać dopiero od 1986 roku, kiedy to grupa młodych ludzi, spotykająca się regularnie, postanowiła zebrać trudno dostępne wówczas książki - było ich wtedy około 300. Warto pamiętać, że rynek książki chrześcijańskiej istnieje praktycznie dopiero od lat 90. Wcześniej książek chrześcijańskich tłumaczonych na język polski było niewiele, a ich zdobycie stanowiło ogromne wyzwanie. Dlatego, chcąc udostępnić publikacje jak największej liczbie osób, założono bibliotekę.

...a dzisiaj Dzisiaj „Biblioteka dla każdego” to centrum działań różnego typu. Inicjuje wiele służb, a także stanowi ważny ośrodek dla mieszkańców Skoczowa i okolic, bez względu na wyznanie. Jej zbiory obejmują około 12 000 dokumentów, a od kilku lat przybywa ich około 500 rocznie. Powstają też nowe biblioteki, korzystające z doświadczenia i praktycznej pomocy „Biblioteki dla każdego”. Ponadto grupy wolontariuszy pracują wśród dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych, chorych psychicznie i uzależnionych. A oto ich wizja: „Poprzez gromadzenie i wypożyczanie literatury, muzyki i filmów chrześcijańskich pragniemy wspierać dzieło ewangelizacji świata, przyczyniać się do budowania wierzących i w różnoraki sposób służyć społeczeństwu” - podkreśla w każdej rozmowie Renata Świder, główny koordynator działań biblioteki.

linia

Zbiory

Biblioteka posiada bogate zbiory książek chrześcijańskich o charakterze ewangelizacyjno-misyjnym. Ma na uwadze potrzeby współczesnego człowieka, uwikłanego często w różne problemy i dylematy życiowe. Są tu także książki pomagające walczyć z nałogami. Gromadzi się materiały, które mają być atrakcyjne. Aktualność to priorytet „Biblioteki dla każdego” - każdy znajdzie tam coś dla siebie. Gdy płyty CD zaczęły wypierać kasety magnetofonowe, biblioteka również zaczęła inwestować w nowe nośniki. W tej chwili kasety VHS kopiowane są na płyty, a w przyszłości również treści zawarte na kasetach audio mają zostać udostępnione w postaci CD.

linia

Katalogi

Oprócz ogromnej różnorodności książek, „Biblioteka dla każdego” od początku swojego istnienia podjęła się karkołomnego zadania, by sporządzić opisy wszystkich dokumentów (książek, kaset, płyt CD i DVD). Od lat 80 w żmudnej pracy przygotowywania kilkuzdaniowych opisów wzięło udział około osiemdziesięciu osób! Wysiłek, jaki włożono w przygotowanie katalogu, a także w udostępnienie go w wersji online na stronie biblioteki, napawa dumą całe środowisko. Katalog staje się niezwykle cennym źródłem informacji o chrześcijańskich książkach, kasetach i płytach, bo znajduje się w nim krótka wzmianka o każdym dokumencie. Korzystać z niego mogą wszyscy, a często można się z niego dowiedzieć o książce więcej niż z reklamy.

linia

Inicjatywy

„Biblioteka dla każdego” funkcjonuje na dwóch płaszczyznach. Jedna z nich to wszelkie działania związane z samą specyfiką biblioteki - jej zarządzaniem, zakupem materiałów i opracowywaniem zbiorów.

Jednak biblioteka inicjuje także innego rodzaju działania. Należy do nich praca misyjna Compassion, polegająca na wspieraniu czwórki dzieci z Afryki. Obecnie w tej akcji biorą udział około 23 osoby. Grupa ta zmienia życie poszczególnych dzieci na drugim końcu świata. W przyszłości „Biblioteka dla każdego” pragnie zaangażować się w pracę Misji Serca i Ewangelii, działającej przy CME w Dzięgielowie koło Cieszyna (Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego). Będzie zachęcać swoich czytelników do wykonywania i kupowania ręcznie robionych przedmiotów, z których dochody są przeznaczane na cele misyjne.

Ponadto w ramach działań biblioteki w Skoczowie prowadzone są różne grupy i spotkania. Regularnie co tydzień odbywają się spotkania młodych dorosłych (trwające już 12 lat!). Istnieje grupa wsparcia dla osób chorych na depresję i schizofrenię, w której działa kilku terapeutów i jeden prawnik. Spotkania te mają na celu przede wszystkim budowanie relacji i wzajemne wsparcie w więzi z Bogiem. Co dwa miesiące organizowane są także wieczory świadectw z udziałem Chrześcijańskiej Fundacji Elim z Wisły, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Na tych spotkaniach gromadzi się czasem nawet 80 osób. Na stronie internetowej założono „Kącik dla dzieci i nastolatków”, gdzie można przesyłać listy z pytaniami, prosząc o modlitwę czy radę. Kącikiem zajmuje się osoba mająca ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi i serce pełne pasji dla ich na pozór małych spraw.

Jak widać, biblioteka, oprócz spełniania swych najważniejszych funkcji, prowadzi szeroką działalność skoncentrowaną na drugim człowieku. Jej nazwa ma więc swoje uzasadnienie. Każdy jest tutaj mile widziany, każdy może się tutaj na coś przydać, każdy może tu wcielić w życie swoje marzenie, by zrobić coś kreatywnego dla innych ludzi.

linia

Załóż bibliotekę

Jednym z ważniejszych w moim mniemaniu działań biblioteki jest inspirowanie i zachęcanie różnych kościołów i osób indywidualnych do zakładania bibliotek w swoich miastach. Wspomniana już Renata Świder utrzymuje obecnie kontakt z 23 chrześcijańskimi bibliotekami w całym kraju, z których 12 powstało z jej inicjatywy. Jej doświadczenie i pomoc w zakresie promocji i reklamy zaskoczyłyby niejednego specjalistę. Inicjatorka zachęca wszystkich bez wyjątku: „Biblioteka to dobry sposób na zdobywanie wiedzy, na poznawanie ludzi. To także dobry sposób na integrację środowiska. Można wspólnymi siłami założyć bibliotekę, by mieć dostęp do licznych książek”.

linia

Bohaterka

Renatę Świder poznałam kilka lat temu. Obserwuję jej zaangażowanie i pracę i od samego początku jestem pełna podziwu i szacunku. „Biblioteka dla każdego” to zaangażowanie wielu ludzi, ale chyba największe efekty przyniosła determinacja pani Renaty. Determinacja w modlitwie, a także w szukaniu sponsorów czy wolontariuszy. Efekty są zdumiewające. Przy wiernym wsparciu parafii zadania, w jakie angażuje się biblioteka, są realizowane, a proces aktualizowania katalogów i zakupy nowości przebiegają płynnie. Większość działań jest możliwa dzięki wsparciu sponsorów, ludzi takich jak my. Niewiele trzeba, by wziąć czynny udział w kształtowaniu biblioteki i wspierać jej działania.

W projekt zaangażowana jest cała rodzina pani Renaty. Zespół, jaki stworzyła ta jedna zainspirowana wizją kobieta, obejmuje ponad 60 osób, z czego 20 wykonuje typową pracę biblioteczną na terenie Skoczowa, polegającą na opracowywaniu zbiorów, dbaniu o zaplecze, pełnieniu dyżurów w bibliotece, roznoszeniu ulotek. Zadziwiająca jest świadomość celu, jaki towarzyszy pani Renacie od lat: „Biblioteka chrześcijańska to coś więcej niż tylko gromadzenie i wypożyczanie książek. Mamy wpływ na ludzi i to jest najważniejsze. To wielki przywilej, że mogę wykonywać tę pracę, która jest jednocześnie moim zawodem i służbą. Moje życie ma cel i sens”.

linia

Inicjatywa, która ma cel

Modlitwa, Boża przychylność i determinacja w działaniu - to podstawy, dzięki którym funkcjonuje chrześcijańska „Biblioteka dla każdego”. Miejsce to stało się platformą ewangelizacji, źródłem literatury chrześcijańskiej, która wielu wierzącym pomogła stawiać pierwsze kroki w relacji z Bogiem. Wsparcie znajdują tu też osoby chore psychicznie i walczące z nałogami. „Warto iść w stronę książek chrześcijańskich. Najważniejsza jest Biblia, ale nie zawsze sami jesteśmy ją w stanie zrozumieć, potrzebujemy komentarzy w postaci książek. Czytanie książek to jak rozmowy z drugim człowiekiem. Trudno mi sobie wyobrazić bez nich życie” - stwierdza na koniec naszej rozmowy Renata Świder, otwierając drzwi kolejnej osobie, która wchodzi z uśmiechem na twarzy do tego szczególnego miejsca.

Centrum Misji i Ewangelizacji
 

Copyright © 2006 by Chwastek Paweł.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bibliothek für jedermann
43-430 Skoczów
ul.Zofii Kossak Szatkowskiej 74
tel. (33) 500 00 25
mail:biblioteka@ptew.org.pl
www: http://www.biblioteka.skoczow.pl